no_badis.jpg
AUTORES
Helena Guardia Pujol
Pat Sanchez Nofre

NOM
No Badis


General.jpg


Ubicació URL
http://www.edu365.cat/primaria/index.htm

TIPOLOGIA
Aplicacions i jocs educatius

TEMÀTICA
Salut i Seguretat.

DESTINATARIS
Alumnes d'educació primària.

OBJECTIUS EDUCATIUS
  • Identificar/reconèixer situacions on pugui haver perill.
  • Evitar o resoldre situacions de perill. La identificació d’un determinat perill ha d’anar seguida forçosament de solucions. Cal que tinguem clars els recursos que podem utilitzar en cada cas perquè les respostes siguin segures i gairebé automàtiques.
  • Desenvolupar hàbits i actituds responsables davant de situacions de perill.
  • Desenvolupar una cultura preventiva davant els perills.

CONTINGUTS
Els continguts estan dividits per nivells segons siguin activitats pensades per a cicle inicial, cicle mitjà o superior, on trobem diverses activitats amb un tema relacionat amb la prevenció.
En total hi ha deu jocs, cinc de cicle inicial, 3 de cicle mitjà i 2 de cicle superior (un dels quals està separat en quatre parts), alguns ofereixen la possibilitat d'escollir la dificultat i estan estructurats de la següent manera:
  • Una breu introducció, on es contextualitza l'activitat.
  • Instruccions per realitzar els jocs.
  • Explicació dels resultats obtinguts


CICLE_INICIAL.jpg
3.jpg


Cicle_Superior.jpg

TIPUS D'ESTRATÈGIES, SEQÜÈNCIES D'ACTIVITATS I ACTIVITATS
El material de No Badis està pensat per treballar en determinades activitat en paper i d’altres en format informàtic. Busquen l’equilibri entre el treball i la diversió. Aquí analitzarem les aplicacions multimèdia i els jocs interactius.
Les activitats estan pensades per realitzar-se de manera autònoma, tenen suficients indicacions per tal que els alumnes puguin realitzar-les sense el suport de l’adult.
Moltes de les activitats són d’assaig error, on és pretén que els alumnes pugui descobrir per si mateixos on està el problema i com solucionar-ho. Les activitats proposades es corresponen amb els objectius proposats al punt 6 d’aquesta wiki.
Les activitats estan pensades per realitzar-se als diferents cicles de l’educació primària, dins de cada cicle les activitats no tenen un ordre preestablert, tot i que a la guia didàctica proposada per cada cicle s’estableix un ordre, intercalen activitats en format paper i en format informàtic.

ACTIVITAT COGNITIVA
La major part de les activitats proposades són de relació causa efecte, busquen la comprensió del problema a partir de l’experiència, com per exemple la l’Endrecem.
Hi ha d’altres que s’ajusten més a la tipus de resolució de problemes com per exemple la de Canviem el final, on primer cal saber que fem malament per poder elaborar una solució correcta.
Altres proposen una activitat més relacionada amb la memorització com pot ser la de que diuen els senyals on cal saber quina forma tenen els senyals atenent al que volen indicar, tot i que aquesta activitat també té un apartat més creativa on es demana que els nois puguin inventar el seu propi senyal aplicant els coneixements treballats.
A la prehistòria 1 l’activitat cognitiva és més de comprensió i d’exploració ja que a part de les indicacions que es donen a l’iniciar del joc cal tenir diferents factors, com per exemple en la construcció de la fortificació quan tales un arbre cal saber on picar, o que pot passar si no tens present cap a on cau l’arbre.

TIPUS DE FEEDBACK I/O SISTEMA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ
ACTIVITAT.jpg

Seguiment.jpg


FACILITAT D'ÚS
El seu funcionament és planer i clar sobretot perquè està adaptat adequadament per cada cicle, ja que entre les activitats del cicle inicial i les del cicle superior es pot observar la diferència pel que fa als continguts i a la dificultat d'ús.
És cert que hi ha algunes activitats que possiblement el participant necessiti el guiatge d'un adult però la majoria de jocs tenen l'opció de seguir les instruccions de funcionament.

POSSIBILITAT DE CONTROL
Els participants no tenen total control en les activitats ja que són jocs on el guiatge és gairebé majoritari, per tant, l'alumne ha de seguir els passos establerts per l'aplicació.
Tampoc ofereix la possibilitat de poder retrocedir si tens la necessitat, ja que si el participant desitja realitzar aquesta opció haurà de tancar l'activitat per poder tornar allà on volia retrocedir.

NIVELL D'INTERACTIVITAT
L'únic nivell d'interactivitat que permet l'aplicació és el d'ordinador-alumne, no podem dir que sigui molt amplia la interactivitat però l'alumne pot escollir el cicle que prefereixi, l'activitat i sovint el nivells de dificultat dels jocs. En canvi, un cop dins el joc els alumnes no poden escollir cap on es volen dirigir ja que l'activitat està totalment dirigida per l'aplicació.
L'interacció entre alumne-alumne no hi és present en cap moment, tot i que a l'activitat "desxifre el missatge" podria haver-hi debat amb tots els alumnes ja que la resposta és oberta, això dependria del criteri del docent.
I tampoc permet interacció entre professor-alumne, ja que les respostes són tancades i les dóna el propi ordinador.

DISSENY GRÀFIC Y RECURSOS EXPRESSIUS
El disseny gràfic de l'aplicació és simple sobretot pel que fa a l'imatge, els dibuixos i l'animació. Com per exemple, les imatges són elementals, no utilitzen 3D, i el moviment de les quals és bàsic i senzill. Entre activitat i activitat van variant els colors, però el disseny i l'estructura sol ser la mateixa, un requadre gran amb el joc a l'interior. L'aplicació juga amb la geometria, utilitza els quadres per col·locar les instruccions, i en algunes ocasions per crear un missatge de felicitació al participant utilitza circumferències o rectangles. Podem dir que no hi ha gaire variació entre els jocs.
Per altra banda, és cert que els dibuixos són molt simples però són clars i entenedors pels alumnes, i això és essencial perquè puguin interpretar amb facilitat l'activitat que han de realitzar.

Pel que fa a recursos expressius i audiovisuals, són escassos, els vídeos i les imatges en moviment no hi són presents. Conté alguns elements d'àudio com la veu i so musical.
Qui_se_la_juga.jpgbany.jpg

ATRACTIU I MOTIVACIÓ
És un paquet d’activitats força engrescadores de fer, són bastant senzilles i el fet que vagin acompanyades per una musiqueta les fa agradables per als alumnes. A la majoria de les activitats apareixen frases d’ànim per tal de fer bé l’activitat o per tal de millorar el que has fet malament.

ORIENTACIONS PER LA SEVA APLICACIÓ
Per accedir a l'aplicació és senzill, només han d'entrar a la pàgina web Edu365 i escollir l'opció de No Badis, un cop a dins no s'han de registrar, al contrari ja poden començar a treballar amb l'activitat.

És molt simple la navegació per l'aplicació ja que a cada activitat et dóna instruccions per dur a terme cada joc. L'explicació és adequada per cada nivell i també contextualitza al participant mitjançant una història relacionada amb l'activitat.

ADEQUACIÓ PELS DESTINATARIS
El nivell de complexitat de les activitats és adequada al cicle pel qual estan pensades, s'adeqüen a les capacitats evolutives dels nois. Totes les activitats tenen instruccions de quin és l'objectiu a assolir així com les indicacions per poder-ho fer.

CONCEPCIÓ O PRESPTECTIVA TEÒRICA
La concepció teòrica sota la que estan dissenyades aquestes activitats respon a una visió conductista de l’aplicació educativa de les TIC, ja que compleix les següents característiques:
a) Planteja una transmissió de coneixement, no el pretén construir, les activitats ja tenen estructurats els continguts i no hi ha possibilitat de reinterpretar-los.
b) L’alumne té un paper passiu, no pot decidir sobre el procés per aprendre, ve establert per l’activitat.
c) La majoria de tasques estan pensades per la memorització i la repetició de l’exercici fins que surt bé. Tot i que quan es planteja un error apareix una resposta orientativa, no permet passar sinó és tot correcte. Es força a que la resposta sigui correcta.
d) Apareixen sovint reforços positius per tal de motivar quan l’activitat es fa bé.
e) Tot i que els continguts no estan jeràrquicament estructurats si que hi ha una pauta clara de quins s’han de desenvolupar primer. ( A l’apartat d’orientacions de la guia didàctica)
f) Són activitats que donen molt poc marge a la iniciativa i a la creativitat de l’alumne.
g) L’avaluació és immediata i freqüent, es dona poca informació de l’error, tot i que hi ha activitats on es dóna una orientació per fer-ho bé.
h) Estan pensades per a l’aprenentatge individual, no es plantegen activitats de caire col·laboratiu.
i) S’avalua el resultat no el procés (és fa o no es fa l’activitat, no permet avaluar com és fa).

ASPECTES CRÍTICS I PROPOSTES DE MILLORA
No badis, és una aplicació que ofereix un ampli ventall de possibilitats perquè els alumnes siguin conscients de la importància de la prevenció per evitar perills. La quantitat d'activitats per cicle inicial és adequada considerant que és el grup més petit i per tant les activitats són més senzilles. Tot i així a cicle mitjà i superior, el nombre d'activitats és escàs, ja que quan es tracta del tema sobre prevenció de perill hem de tenir clar que hi ha infinites possibilitats per crear jocs totalment relacionats.
A més a més, les respostes solen ser tancades sense l'opció d'escollir una altre possibilitat que el participant consideri adequada.
Per altra banda, si que és una activitat efectiva pels objectius que es proposa ja que els alumnes reben un estímuls per descobrir la manera d'evitar una sèrie de perills. Tot i així, és important que les activitats estiguin actualitzades per poder ser funcionals en la societat en que vivim, és difícil que els alumnes s'adonin del perill treballant la prehistòria.
Un altre aspecte a criticar és la falta de control per part del participant a dins l'aplicació, ja que durant els jocs es fa evident que l'alumne està totalment guiat i que no té cap possibilitat de canviar la dinàmica.

Una de les propostes de millora seria canviar el disseny, sobretot pel que fa a les imatges, serien més atractives si s'anessin actualitzant a mesura que les noves tecnologies van avançant, ja que d'aquesta manera es queden desfasades.
Hi ha altres maneres d'evitar el perill com per exemple els interruptors, les obres, el foc, les eines, etc. i a l'aplicació només hi ha reflectides algunes d'elles, per això proposem que seria adequat anar afegint més activitats relacionades amb la prevenció i no només quedar-se amb aquestes que ja estan creades.