ANÀLISIS D'UNA TIC EDUCATIVA: WEBQUEST
SALVA SOLER I VICENT FORTEA

1. Nom:
Webquest: LA NOSTRA, UNA TERRA INQUETA?
Imatge_Webquest.jpg

2. Ubicació URL
Webquest

3. Tipologia
És una webquest, una aplicació educativa.

4. Àrea/Temàtica
Àrea de Ciències. La seva temàtica és l'estructura interna de la terra i el moviment de les plaques tectòniques.

5. Destinataris/es
Aplicació adreçada a l'alumnat de secundària

6. Objectius educatius/aprenentatge
La mateixa aplicació parla dels seus objectius educatius o d'aprenentatge:

El seus objectius son donar a conèixer els fenómens naturals, perquè es produeixen i com actuar en les diferents situacions.
Es treballarà de forma col·laborativa i cooperativa, fet que afavoreix les relacions interpersonals, millora la motivació de l'alumnat, augmenta el seu rendiment i per tant s'obtindrà un millor producte final.

7. Continguts

Els continguts que apareixen a la Webquest els podem dividir en aquells que tenen que veure amb;

  1. Sismologia.
  2. Vulcanologia.
  3. Estudiosos dels tsunamis.
  4. Cartografia.
  5. Estadística.
  6. Responsabilitat en la gestió de desastres naturals.

Cada grup es farà càrrec d'un contingut que desprès exposarà a la resta de grups.

8. Tipus de estrategia, secuencia de activitats i tasques.

Aquesta activitat educativa es presenta com una eina digital on els alumnes aprenen pas per pas les característiques, els efectes, on es produeixen i perquè es produeixen els terratrèmols, els tsunamis, els volcans i com gestionar els desastres naturals. Són els propis alumnes els qui decideixen quin material incorporen al seu treball i quin exclouen, així com quina informació és rellevant i quina no. Els alumnes es dividiran en diversos grups que constituiran un àrea d'estudi sobre la geologia terrestre, cada grup elaborarà un document que inclourà fotografies, vídeos, enllaços, etc. que permetrà explicar; Quin és el fenomen, com es dona, on s'hi dona, per que s'hi dona i quines són les conseqüències de que es produeixi.

Els diferents grups hauran de posar en comú els coneixements adquirits durant la realització del treball amb la resta de companys per a finalment elaborar un llibre digital on estiguen inclosos els treballs de tots els grups aixi com les conclusions a les que ha aplegat cada grup respecte al tema que tractaven.

9. Activitat Cognitiva.

Aquesta activitat promou la recerca de informació, l'anàlisi de la informació i finalment saber com estructurar la informació obtinguda per a crear documents amb sentit, i que seguisquen un ordre que possibilite la comprensió del document.

La activitat predominant es la recerca d'informació, degut a que hi ha gran quantitat d'informació, és el propi alumne qui ha de discriminar la informació i fer ús d'aquella que considere més rellevant, un cop feta aquesta recerca i triada la informació, els alumnes hauran de posar-se d'acord per organitzar-la donant prioritat als continguts més rellevants. Al mateix temps, els propis alumnes han de comprendre les característiques, el funcionament i les conseqüències que implica cada fenomen a la geologia terrestre, per tant, la comprensió i la memorització són les activitats cognitives que es deriven d'aquesta pràctica educativa.

Aquestes activitats són flexibles i poc dirigides, ja que és el propi alumne el que triarà com i on buscarà la informació, així com la forma de plasmar tota aquesta informació al document.

10. Tipus de Feedback i Sistema d'Avaluació i seguiment.

Per a l'avaluació és tenen en compte dos aspectes molt concrets: el treball en grup i el resultat del treball final. Aquesta avaluació és realitza mitjançant dues rubriques.

Una rúbrica de Col·laboració
rubrica_colabor.jpg

I una rúbrica del producte final
rubrica_final.jpg

D'aquest tipus d'avaluació cal destacar dos aspectes:
L'alumnat coneix el valor de cada ítem des del moment de començar l'activitat
La possibilitat d'auto avaluació de forma molt senzilla.

11. Facilitat d'ús

En quant a la facilitat d'ús, les webquest són unes eines molt fàcils d'utilitzar, ja que la tasca dels alumnes sol ser la recerca d'informació a internet.
En aquest cas en concret, la tasca està molt ben guiada, grup per grup, el que facilita una mica més el seu ús. Són necessaris uns coneixements mínims de informàtica: conèixer i utilitzar un navegar i saber emprar un processador de textos.

12. Possibilitat de Control

Aquesta activitat té dos parts clarament diferenciades: En quant a la recerca d'informació, els usuaris no poden canviar massa aspectes, ja que la recerca està molt guiada, però en quant a la creació del treball final, els alumnes tenen total llibertat per a decidir que i com volen crear.

13. Nivell d´interactivitat

Aquesta webquest permet una relació d'interactivitat alumne/alumne ja que es realitza un treball per grups on els alumnes col·laboren entre si per aportar el millor al treball que es realitza. Al mateix temps, possibilita també la relació ordinador/alumne ja que el alumne fa ús d'aquest per a composar el treball, i per obtindre la informació amb la cual composara el treball. Finalment, existeix un relació mestre/alumne per cuant aquest pot guiar el proces d'elaboració, i al mateix temps és avaluador del treball.

14. Disseny grafic i Recursos expresius

El disseny de la pàgina és molt simple, cada apartat esta dissenyat de la mateixa manera, és a dir, a un costat de la pàgina hi apareixen fotos, vídeos o dibuixos relacionats amb l'apartat on hi estem. També ens hi hem adonat que el fons, i el tipus de lletra és el mateix als diferents apartats que composen la pàgina, l'únic que canvia com hem dit abans són les imatges. En el que al fons es refereix, aquest està realitzat en un to càlid per a no cansar la vista dels alumnes.

Aquesta eina de treball, presenta breus estímuls visuals ja que fa ús de vídeos, fotos i dibuixos que acompanyen a la paraula. El valor estètic de les imatges és el correcte, ja què com hem dit abans acompanya al text, i al mateix temps ajuda en la lectura i la seua interpretació i en el cas dels vídeos amplia la informació relacionada.

15. Atractiu i motivació

L'atractiu de l'activitat ve donat pel fet de que es tracta de fenòmens naturals de gran poder destructiu i que no se sap quan s'hi poden produir, a més, el fet de que a la pàgina presenten vídeos o imatges impactants sobre aquests fenòmens ajuda que el alumne presente un major interès en un primer moment, el que pot fer que es motive per a la resta de la activitat, o només durant el temps que dure el vídeo o l´exposició.

En quant a la motivació, un element clau per a que els alumnes és motiven pot ser en primer lloc l'exposició del treball davant el grup, ja que com ningun grup voldrà fer-ho pitjor que la resta aquest intentaran fer-ho el millor possible. Un segon element per a tindre en compte és el tipus d'avaluació que s'hi dona, degut a que s'avalua tant al grup com el resultat final del treball. I finalment, un altre aspecte motivador és la publicació del treball en un llibre digital al qual podran tindre accés tots els membres de la comunitat educativa.

16. Orientacions per a la seua aplicació i ús

A cada un dels apartats hi ha una breu orientació sobre com realitzar el treball. Aquesta orientació guia al alumne amb preguntes del tipús; Què és, per què es produeix, quins efectes pot tenir, etc.

També ajuda als alumnes el fet de què coneixen els criteris d'avaluació des d'abans de començar l'activitat, ja què aquest fet els orienta a l'hora de treballar ja què saben el que s'espera d'ells des del primer moment.

17. Adequació als destinataris

L'adequació de la pràctica als alumnes als que va dirigida, és realitza a l'hora d'escollir els continguts i la tasca a realitzar.

18. Concepció o perspectiva teòrica sobre la que es basa.

La perspectiva sobre la que es basa aquesta activitat és la perspectiva constructivista, ja que els alumnes són els que creen el seu propi coneixement, cada alumne va adquirint els nous coneixements mitjançant la seva recerca, guiat durant aquest procés pel professor.

També és un aprenentatge cognitiu, ja què els coneixements que adquireixen els alumnes tenen significat en el moment en el què s'integren juntament amb els coneixements que ja tenien assolits.

19. Aspectes crítics o possibles millores.

Totes les tasques d'aquesta activitat són per a un alumnat homogeni en quant a capacitats. El que trobem a faltar és que hi hagin activitats adaptades per a tots els tipus d'alumnats que hi ha en un aula. Al ser una activitat de recerca oberta, on l'alumnat és el que va creant el seu propi coneixement al seu ritme, és una bona ocasió per a la integració dels alumnes amb menys destreses amb alguna tasca adaptada que els faci sentir-se integrat amb el grup.

També és possible que aquesta adaptació es realitze dintre del grup, a l'hora d'assignar-li les tasques, és a dir que el professorat si que ho hagi tingut present a l'hora de confeccionar l'activitat. Si es així, trobem a faltar alguna referència a l'apartat de la GUIA DIDÀCTICA